Committee

Organizing Committee

Masaki Sano
University of Tokyo, Symposium Chair
Takuya Hirano
Gakushuin University, Symposium Vice Chair
Masayuki Imai
Tohoku University
Hiroshi Noguchi
University of Tokyo
Hiroshi Orihara
Hokkaido University
Takahiro Sagawa
University of Tokyo
Tatsunari Sakurai
Chiba University
Kenichi Yoshikawa
Doshisha University